top of page
Geschiedenis.jpg

Gebruikersvoorwaarden

Het gebruik van deze website of de andere websites van Den Steenen Molen vzw die eraan gekoppeld zijn (hierna de ‘website’) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de ‘Algemene Voorwaarden’). Indien u één of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht deze  website niet te gebruiken.

 

Het gebruik van deze  website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via deze website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op deze  website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

 

1. Doel van deze website

 

Deze  website wilt u informeren over Den Steenen Molen in Boechout en de activiteiten van Den Steenen Molen vzw. De informatie op deze site is van algemene aard en niet van toepassing op concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

2. Gebruik van deze website

 

Door het gebruik van deze  website verbindt u zich ertoe:

  • zich verantwoordelijk en met respect voor de wettelijke bepalingen te gedragen (bijvoorbeeld: geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie verzenden);

  • de veiligheid van deze website niet te schenden of in het gedrang te brengen;

  • uitsluitend voor persoonlijke en privédoeleinden te handelen en nooit op gelijk welke wijze zonder voorafgaande toelating commerciële boodschappen of ongevraagde elektronische post te verzenden;

  • geen inbreuk te maken op de rechten van de eigenaar van de website, Den Steenen Molen vzw of gelijk welke derde. Deze rechten omvatten onder meer, zonder limitatief te zijn, de intellectuele rechten in de ruime betekenis en de rechten die betrekking hebben op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

3. Hyperlinks

 

De  website kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van Den Steenen Molen vzw. De hyperlinks worden louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak ter beschikking gesteld. Het gebruik van zulke websites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. 

Den Steenen Molen vzw beschikt niet over technische of inhoudelijke controlemogelijkheden of zeggenschap en kan geen enkele garantie geven over de juistheid van het adres, de inhoud of de werking van deze sites. Den Steenen Molen vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit hun gebruik. De hyperlinks impliceren niet noodzakelijk enige steun aan of verband met de sites of organisatie die deze websites beheren.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Steenen Molen vzw, is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar deze website van Den Steenen Molen vzw kan leiden.

 

4. Intellectuele rechten

 

Den Steenen Molen vzw is de eigenaar van de inhoud van deze website en van de merken, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz. die erop voorkomen. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van vzw Den Steenen Molen. U mag deze  website weergeven, doorlopen, raadplegen en korte fragmenten afdrukken voor persoonlijk en privégebruik. De toelating om op deze website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

 

U stemt ermee in dat Den Steenen Molen vzw de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties (al dan niet met betrekking tot de inhoud van de  website), kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de ontwikkeling en het uitdenken van nieuwe diensten.

 

Indien u van oordeel bent dat de inhoud van de website uw intellectuele eigendomsrechten schendt, wordt u verzocht Den Steenen Molen vzw hierover per email te contacteren via het contactformulier.

 

5. Aansprakelijkheid van Den Steenen Molen vzw

 

De  website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen, kan Den Steenen Molen vzw geen enkele garantie geven met betrekking tot de toegankelijkheid van de  website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Den Steenen Molen vzw kan bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website weigeren. 

 

Den Steenen Molen vzw kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit

(i) het gebruik van deze website of de gegevens die erop terug te vinden zijn, zoals doch niet beperkt tot verlies of beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem of van uw apparatuur,

(ii) de onmogelijkheid om de  website te gebruiken of

(iii) de toegangsweigering tot de website.

 

Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Den Steenen Molen vzw strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Den Steenen Molen vzw beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

 

 

6. Overtreding van de Algemene Voorwaarden

 

U verbindt zich ertoe Den Steenen Molen vzw en elke andere derde te vergoeden voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die Den Steenen Molen vzw of een derde als gevolg van uw daden of verzuim zou lijden, meer bepaald doch niet uitsluitend in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden.

 

7. Allerlei

 

Den Steenen Molen vzw kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen. Het is aanbevolen de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te zijn van de laatste versie.

Indien een clausule van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven.

 

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening van dat recht in de weg noch van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit.

 

De Algemene Voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

8. Over Den Steenen Molen vzw

 

Deze website werd gemaakt en wordt beheerd door Den Steenen Molen vzw, met maatschappelijke zetel te Konijnenbergstraat 2, 2530 Boechout, met ondernemingsnummer 0464.403.831.

bottom of page